Regulamin rozgrywek indywidualnych dla SuperLIGI MOSiR Mikołów prowadzonej przez ŚLĄSKI STEEL

Par. 1  OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek SuperLIGI MOSiR Mikołów dla regionu Śląsk jest ŚLĄSKI STEEL reprezentowany przez:
 • Golly Mariusz – koordynator regionu,
 • Kozłowski Tomasz,
 • Jaszczyk Piotr,
 • Kicun Monika,
 • Bieda Adam

Rozgrywki objęte są patronatem i współorganizowane z MOSiR Mikołów.

2. Organizator może powierzyć prowadzenie rozgrywek w czasie sesji innym osobom wskazanym przez Koordynatora Regionu.

3. SuperLIGA jest rozgrywkami indywidualnymi przeprowadzanymi w podziale na I i II ligę, systemem każdy z każdym, w podziale na dwie rundy (zasadnicza i rewanżowa). System gry dla I ligi pozostaje stały, dla II lig jest zależny od ilości zgłoszonych zawodników.

4. SuperLIGA w sezonie 2020/2021 rozgrywana będzie w Silver CLUB Mikołów, ul. Podleska 8. Brak możliwości rozgrywania spotkań poza Silver Club, poza wyjątkiem dodatkowych sesji zgłoszonych przez organizatora- gdzie miejsce i ich godzina zostanie podana z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.

5. Zasady kwalifikacji do poszczególnej klasy rozgrywkowej odbywają się na podstawie:

a) tabel końcowych z poprzedniego sezonu 2019/2020 i miejsc zajętych przez poszczególnych graczy, miejsce każdego zawodnika w tabelach Super Ligi określają wg kolejności:

– zdobyte punkty

– bilans legów- stosunek wygranych legów do przegranych

– bilans bezpośrednich pojedynków pomiędzy zawodnikami

– ilość wygranych spotkań

– ilość wygranych legów

b) Ilości zgłoszonych do rozgrywek zawodników.

6. Zasady kwalifikacji do SL 2020/2021:

a) Zgłoszenie imienne wraz z wpłatą wpisowego – do 19.10.2020,

b) Informacja o systemie rozgrywek: do 22.10.2020,

c) Automatyczną kwalifikację do rozgrywek I ligi uzyskuje pierwszych 18 zawodników I ligi sezonu poprzedniego oraz miejsca 1-2 II lig grup A i B poprzedniego sezonu,

d) Zawodnicy z miejsc 19-20 rozegrają barażowe mecze z zawodnikami II lig z miejsc 3 (system gry BO7),

e) Pary barażowe:

– I liga miejsce 19 z miejscem 3 II ligi grupa A

– I liga miejsce 20 z miejscem 3 II ligi grupa B

7. Organizator wyznacza dwa terminy na rozegranie spotkań barażowych przed sezonem 2020/2021:

 • bezpośrednio po 10 sesji bieżącego sezonu 10.10.2020 Silver Club Mikołów- termin główny
 • 17.10.2020 w Silver Club Mikołów- termin rezerwowy
 • pary barażowe będą znane bezpośrednio po zakończeniu 10 sesji

8. Wszyscy nowi zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek rozpoczynają rywalizację od II ligi,

9. Ilość zawodników/ spadki/ awanse w sezonie 2020/2021:

a) I liga w sezonie 2020/2021 będzie liczyła 24 osoby, w kolejnym sezonie 2021/2022 stan osobowy I ligi zostanie utrzymany na tym samym poziomie

– bezpośredni spadek do II ligi po sezonie 2020/2021 będzie dotyczył miejsc: 21-24

– baraż o pozostanie w I lidze na sezon 2021/2022- miejsca:

 • 17 miejsce I- mecz barażowy z miejscem 8 II,
 • 18 miejsce I- mecz barażowy z miejscem 7 II,
 • 19 miejsce I- mecz barażowy z miejscem 6 II,
 • 20 miejsce I- mecz barażowy z miejscem 5 II,

b) w II lidze w sezonie 2020/2021, rozgrywki będą odbywały się w jednej grupie- jedna runda każdy z każdym, awans bezpośredni do I ligi po sezonie 2021/2022 uzyskują miejsca 1-4, natomiast miejsca  5-8 grają baraż wg podpunktu powyższego

10. Rozgrywki SuperLIGI będą odbywały się w podziale na 9 sesji, których daty wraz z godzinami rozpoczęcia poszczególnych sesji zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu z właścicielem lokalu poprzez slaskisteel.pl.

11. Harmonogram rozgrywek zostanie opublikowany poprzez slaskisteel.pl do dnia 22.10.2020, a terminy sesji:

a) I Sesja SL – 24.10.2020

b) II Sesja SL- 14.11.2020

c) III Sesja SL- 12.12.2020

d) terminy kolejnych sesji będą podawane niezwłocznie po ich ustaleniu

Par. 2  FINANSOWE

 1. Wpisowe dla każdego uczestnika określone zostaje na 200 PLN, płatne do dnia zakończenia zapisów określonego w par I, 6a.
 • 150 PLN z wpisowego przeznaczane jest na nagrody indywidualne po zakończeniu rozgrywek,
 • 20 PLN z wpisowego przeznaczane jest na organizację ligi, w tym: domena WWW, materiały i akcesoria dla markerów, sukcesywna wymiana tarcz, inne niezbędne rzeczy pozwalające na sprawne funkcjonowanie i rozwój organizacji. Kwota niewykorzystana w sezonie 2019/2020 zostaje przeznaczona na modernizację i używanego sprzętu.
 • 30 PLN z wpisowego jako kaucja zwrotna uzależniona od rozegrania pełnego sezonu SuperLIGI. W przypadku wycofania się zawodnika z rozgrywek lub wyrzucenia zawodnika z rozgrywek kaucja przechodzi do puli na wydatki bieżące związane z organizacją eventów pod szyldem SlaskiSteel.

2. Z wpisowego zwolnione są osoby uznawane za juniora wg regulaminu POD na dzień startu rozgrywek SuperLIGI,

3. I liga SuperLIGI MOSiR Mikołów jest jednocześnie SuperLIGĄ POD- obowiązują licencje POD płatne do daty I sesji SL u organizatora lub bezpośrednio do POD. W związku z połączeniem przez POD sezonu 2019/2020 z kolejnym licencje zeszłoroczne zachowują ważność, licencje dla zawodników którzy uzyskali awans do I ligi na sezon 2020/2021 muszą zostać opłącone do 24.10.2020 (I sesja)

4. Finalna pula przeznaczona na nagrody zostaje podzielona pomiędzy obydwie ligi w stosunku 70% – I liga oraz 30% – II liga.

5. Nagradzane miejsca: I liga: 1-10, II liga: 1-10.

6. Wpisowe kobiet w 100% przeznaczone jest na nagrody dla Pań, premiowane miejsca 1-4.

7. Ogłoszenie wartości nagród dla każdego miejsca zostanie przedstawione przed ostatnią sesją.

Par. 3 ORGANIZACYJNE– organizacja zawodów:

 1. Zawodnicy zobowiązani są powiadomić organizatora rozgrywek o swojej nieobecności najpóźniej do godz. 22 dnia poprzedzającego sesję. Osoba, którą bezdyskusyjnie należy powiadomić o nieobecności: Monika Kicun, nr tel. 609029278. Informacja taka pozwoli organizatorowi na lepszą organizację zawodów – ustalenie markerów poszczególnych spotkań, przygotowanie kart meczowych czy weryfikację przy ewentualnej konieczności przyznania walkoweru za nierozegrany mecz
 2. Zawodnicy zobowiązani są do obecności na sesji od jej początku do zakończenia wszystkich spotkań, o fakcie którym ogłasza organizator w trakcie rozgrywek– w wyjątkowych przypadkach opuszczenie sesji musi być skonsultowane z organizatorem, Opuszczenie lokalu w trakcie sesji nagradzane jest upomnieniem
 3. Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich spotkań w sesji, na której się pojawili – brak możliwości przełożenia meczu w trakcie sesji,
 4. O kolejności spotkań rozgrywanych w danej sesji decyduje organizator,
 5. Kolejne spotkania wywoływane są przez prowadzących sesje z uwzględnieniem nazwisk: dwójki zawodników oraz markera dla każdego spotkania, czas niezbędny na pobranie karty spotkania przez markera oraz rozpoczęcie gry określony zostaje na maksymalnie 5 minut od momentu wywołania,
 6. Marker pobiera ze stolika kartę spotkania, a po rozegraniu meczu wypełnia ją w obecności obydwu zawodników i przekazuje organizatorowi – za poprawność jej wypełnienia odpowiada marker,
 7. Markerzy/sędziowie typowani są przez organizatora z uwzględnieniem równomiernego podziału konieczności markerowania na wszystkich grających,
 8. Obowiązujący system rozgrywek od sezonu 2020/2021:

– I liga to BO8, możliwe wyniki to: 0-5, 1-5, 2-5, 3-5, 4-4, 5-3, 5-2, 5-1, 5-0

– II liga to BO6, możliwe wyniki to: 0-4, 1-4, 2-4, 3-3, 4-2, 4-1, 4-0

9. Mecz rozpoczyna marker, wskazując wg karty meczowej zawodnika rozpoczynającego mecz- czyli zawodnika rozpisanego na pozycji 1- gospodarz, natomiast każde kolejne legi rozpoczynane są naprzemiennie

10. Mecz rozpoczyna marker, wskazując wg karty meczowej zawodnika rozpoczynającego mecz- czyli zawodnika rozpisanego na pozycji 1- gospodarz, natomiast każde kolejne legi rozpoczynane są naprzemiennie,

11. Na karcie meczowej marker zobowiązany jest zaznaczyć niezbędne dane określające mecz:

 • nr lotki dla każdego lega (poniżej 18., gdy powyżej – zaznacza tylko wygrany leg),
 • ilość „maxów” – 180 pkt,
 • wysokie kończenie > 120 pkt dla I ligi lub 100 pkt dla II ligi
 • Powyższe statystyki tworzą ranking osiągnięć indywidualnych, gdzie zwycięzca/zwycięzcy każdej z kategorii są nagradzani, dodatkowo z w/w rankingów zawodnikowi z największą sumą osiągnięć indywidualnych zostanie przyznany tytuł MVP odpowiednio dla I i II ligi.

12. Za każdy wgrany mecz zawodnik otrzymuje 2 pkt do tabeli rozgrywek, za zremisowany 1 pkt, liczone są również legi zdobyte i stracone w każdym meczu,

13. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie sezonu lub wyrzucenia w związku z 7 walkowerami:

 • jeśli był uczestnikiem przez SuperLIGI przez całą rundę pierwszą (pierwsze 5 sesji)- wyniki z tej części zostają w tabeli, pozostałe mecze sezonu sklasyfikowane będą jako 0-4/ 0-5 w zależności od ligi
 • jeśli zawodnik wycofał się lub został wyrzucony w trakcie I rundy rozgrywek (pierwsze 5 sesji)- wszystkie mecze zostają skalsyfikowane jako 0-4/ 0-5 w zależności od ligi

14. Mecze odłożone/ zaległe w sezonie 2020/2021:

 • wszystkie mecze zaległe z pierwszej części sezonu (pierwsze 5 sesji) muszą zostać rozegrane do rozpoczęcia sesji nr 8,
 • wszystkie mecze zaległe z sesji 6-8 muszą zostać rozegrane do rozpoczęcia sesji nr 9,
 • sesja 9 jest obowiązkowa – nie ma możliwości przełożenia tych spotkań,
 • obowiązek ustalenia terminu i rozegrania meczu zaległego ciąży na zawodniku przekładającym spotkanie
 • w razie problemów z wyznaczeniem terminu spotkania zaległego pomiędzy zawodnikiem przekładającym mecz a jego oponentem termin zostanie określony przez organizatora i jest to termin ostateczny, w przypadku niestawienia się któregokolwiek z zawodników nieobecny zostaje ukarany walkowerem (0-4/ 0-5 w zależności od ligi)
 • w razie wyznaczenia terminu rozegrania spotkania zaległego na kolejną sesję a w przypadku przełożenia / zgłoszenia nieobecności przez jednego z zawodników skutkuje automatycznym przełożeniem tego spotkania na sesję gdzie obydwoje będą obecni, godzinę rozegrania wyznaczy organizator – organizator dopuszcza rozgrywanie spotkań awansem

Par. 4 KARY I UPOMNIENIA

 1. Uczestnicy rozgrywek SL zobowiązani są do zachowania kulturalnego, obowiązującego w miejscu publicznym oraz do zachowania fair play w stosunku do przeciwnika.
 2. Niniejszy regulamin przewiduje rodzaje kary porządkowe w formie upomnień:
 • Upomnienie I – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika (żółta kartka),
 • Upomnienie II – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika oraz odjęciem punktu w tabeli rozgrywek,
 • Upomnienie III – równoznaczne z wyrzuceniem zawodnika z uczestnictwa w rozgrywkach SuperLIGI.

3. Katalog zachowań skutkujących upomnieniami:

 • dokonanie celowego i udowodnionego oszustwa podczas rozgrywek SuperLIGI, w tym celowego oszustwa w karcie spotkania,
 • niesportowe zachowanie, tj. umyślne zakłócanie przebiegu meczu uniemożliwiające koncentrację na grze innym graczom – zarówno przeciwnikowi, jak i rozgrywającym pojedynki na innych tarczach,
 • nierozegranie pojedynku lub niebycie w stanie, aby go rozegrać, do którego zawodnik został wywołany (np. w wyniku „przedawkowania” alkoholu, niestawienia się w przeciągu regulaminowych 5 minut, opuszczenia lokalu),
 • głośne wykłócanie się, rzucanie wyzwisk, grożenie, próby rękoczynów, zdejmowanie elementów stroju obowiązującego podczas trwania zawodów, rzucanie lotkami w sposób zagrażający innym współuczestnikom, uderzanie z siłą, kopanie w sprzęty znajdujące się w lokalu i jego otoczeniu oraz złamanie w inny sposób ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania

Organizator ma również prawo podejmować decyzje o nałożeniu kar finansowych (nie tylko kar w wymiarze dyscyplinarnym). Za zniszczenie, uszkodzenie tarczy do gry oraz innych sprzętów znajdujących się w miejscu rozgrywania zawodów oraz jego otoczeniu zostaje nałożona kara finansowa do wysokości powstałych strat, kosztów naprawy itd. Niezapłacenie ww. szkód skutkuje wykluczeniem z dalszych rozgrywek. Zawodnik zdyskwalifikowany nie powinien przebywać przez okres dyskwalifikacji w miejscu (lokalu) rozgrywania zawodów.

4. Nierozegranie spotkania w wyznaczonym terminie skutkuje walkowerem, czyli wynikiem 0-4 w legach/ 0-5 w legach w zależności od ligi.

5. Uzyskanie 7 walkowerów skutkuje usunięciem z ligi. Wyniki uzyskane do momentu usunięcia liczone wg par 3. 13

Par. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator pozostawia interpretację oraz kwestie nieujęte regulaminem w swojej gestii.
 2. Wszelkie reklamacje publikowanych wyników, osiągnięć prosimy składać poprzez kontakt mailowy na adres:
  Tkozlowski@slaskisteel.cba.pl
 3. Administratorem strony slaskisteel.pl jest organizator.