Regulamin

Regulamin

Par. 1  OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek SuperLIGI regionu Śląsk jest ŚLĄSKI STEEL reprezentowany przez:
 2. Golly Mariusz – koordynator regionu,
 3. Kozłowski Tomasz,
 4. Jaszczyk Piotr,
 5. Kicun Monika,
 6. Bieda Adam
 7. Organizator może powierzyć prowadzenie rozgrywek w czasie sesji innym osobom wskazanym przez Koordynatora Regionu.
 8. SuperLIGA jest rozgrywkami indywidualnymi przeprowadzanymi w podziale na I i II ligę, systemem każdy z każdym, w podziale na dwie rundy (zasadnicza i rewanżowa). System gry dla I ligi pozostaje stały, dla II lig jest zależny od ilości zgłoszonych zawodników.
 9. SuperLIGA w sezonie 2019/2020 rozgrywana będzie w Silver CLUB Mikołów, ul. Podleska 8. Brak możliwości rozgrywania spotkań poza Silver Club, poza wyjątkiem dodatkowych sesji zgłoszonych przez organizatora- gdzie miejsce i ich godzina zostanie podana z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.
 10. Zasady kwalifikacji do poszczególnej klasy rozgrywkowej odbywają się na podstawie:

a) tabel końcowych z poprzedniego sezonu i miejsc zajętych przez poszczególnych graczy, miejsce każdego zawodnika w tabelach Super Ligi określają wg kolejności:

– zdobyte punkty

– bilans legów- stosunek wygranych legów do przegranych

– bilans bezpośrednich pojedynków pomiędzy zawodnikami

– ilość wygranych spotkań

– ilość wygranych legów

b) Ilości zgłoszonych do rozgrywek zawodników.

11. Zasady kwalifikacji do SL 2019/2020:

a) Zgłoszenie imienne wraz z wpłatą wpisowego – do 13.09.2019,

b) Informacja o systemie rozgrywek: do 18.09.2018,

c) Automatyczną kwalifikację do rozgrywek I ligi uzyskuje pierwszych 20 zawodników I ligi sezonu poprzedniego oraz miejsca 1-2 II lig grup A i B poprzedniego sezonu,

d) Zawodnicy z miejsc 21-24 rozegrają barażowe mecze z zawodnikami II lig z miejsc 3-4 (system gry BO7),

e) Pary barażowe:

– I liga miejsce 21 z miejscem 4 II ligi grupa A lub B (mniejsza ilość punktów)

– I liga miejsce 22 z miejscem 4 II ligi grupa A lub B (większa ilość punktów)

– I liga miejsce 23 z miejscem 3 II ligi grupa A lub B (mniejsza ilość punktów)

– I liga miejsce 24 z miejscem 3 II ligi grupa A lub B (większa ilość punktów)

12. Organizator wyznacza dwa terminy na rozegranie spotkań barażowych przed sezonem 2019/2020:

– bezpośrednio po 10 sesji bieżącego sezonu 8.06.2019 Silver Club Mikołów

– w weekend z Mistrzostwami Śląska: 15/16.06.2019 Silver Club Mikołów

– max terminem na rozegranie barażu jest 31.08.2019

– pary barażowe będą znane bezpośrednio po zakończeniu 10 sesji

13. Wszyscy nowi zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek rozpoczynają rywalizację od II ligi,

14. Ilość zawodników/ spadki/ awanse w sezonie 2019/2020:

a) I liga w sezonie 2019/2020 będzie liczyła 28 osób, w kolejnym sezonie 2020/2021 będzie zmniejszona do 24 osób, wobec tego:

– bezpośredni spadek do II ligi po sezonie 2019/2020 będzie dotyczył miejsc: 21-28

– baraż o pozostanie w I lidze- miejsca 19 i 20

b) w II ligach w sezonie 2019/2020 w zależności od liczby zgłoszeń, przyjmując iż będą dwie grupy II ligi:

– awans bezpośredni do I ligi w sezonie 2019/2020 uzyskują miejsca 1 i 2, miejsca 3 gra w barażach z miejscem 19/20 I ligi

15. Rozgrywki SuperLIGI będą odbywały się w podziale na 10 sesji, których daty wraz z godzinami rozpoczęcia poszczególnych sesji zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu z właścicielem lokalu poprzez slaskisteel.pl.

16. Harmonogram rozgrywek zostanie opublikowany poprzez slaskisteel.pl do dnia 18.09.2018, a terminy sesji:

a) I Sesja SL – 28.09.2019

b) II Sesja SL- 19.10.2019

c) III Sesja SL- 07.12.2019

d) terminy kolejnych sesji będą podawane niezwłocznie po ich ustaleniu

Par. 2  FINANSOWE

 1. Wpisowe dla każdego uczestnika określone zostaje na 170 PLN, płatne do dnia zakończenia zapisów określonego w 5a.
 • 150 PLN z wpisowego przeznaczane jest na nagrody indywidualne po zakończeniu rozgrywek,
 • 20 PLN z wpisowego przeznaczane jest na organizację ligi, w tym: domena WWW, materiały i akcesoria dla markerów, sukcesywna wymiana tarcz, inne niezbędne rzeczy pozwalające na sprawne funkcjonowanie organizacji. Kwota niewykorzystana w sezonie 2018/2019 zostaje przeznaczona na wymianę tarcz.
 • Z wpisowego zwolnione są osoby uznawane za juniora wg regulaminu POD na dzień startu rozgrywek SuperLIGI,
 • I liga SupwerLIGI MOSiR Mikołów jest jednocześnie SuperLIGĄ POD- obowiązują licencje POD płatne do daty I sesji SL u organizatora lub bezpośrednio do POD.
 • Finalna pula przeznaczona na nagrody zostaje podzielona pomiędzy obydwie ligi w stosunku 70% – I liga oraz 30% – II liga. Wpisowe kobiet w 100% przeznaczone jest na nagrody dla Pań.
 • Nagradzane miejsca: I liga: 1-10, II liga: 1-5.

2. Ogłoszenie wartości nagród dla każdego miejsca zostanie przedstawione przed ostatnią sesją.

Par. 3 ORGANIZACYJNE

 1. Organizacja zawodów:

a) Zawodnicy zobowiązani są powiadomić organizatora rozgrywek o swojej nieobecności najpóźniej do godz. 22 dnia poprzedzającego sesję. Osoba, którą bezdyskusyjnie należy powiadomić o nieobecności: Monika Kicun, nr tel. 609029278. Informacja taka pozwoli organizatorowi na lepszą organizację zawodów – ustalenie markerów poszczególnych spotkań,

b) Zawodnicy zobowiązani są do obecności na sesji od jej początku do zakończenia wszystkich spotkań – w wyjątkowych przypadkach opuszczenie sesji musi być skonsultowane z organizatorem,

c) Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich spotkań w sesji, na której się pojawili – brak możliwości przełożenia meczu w trakcie sesji,

d) O kolejności spotkań rozgrywanych w danej sesji decyduje organizator,

e) Kolejne spotkania wywoływane są przez prowadzących sesje z uwzględnieniem nazwisk: dwójki zawodników oraz markera dla każdego spotkania, czas niezbędny na pobranie karty spotkania przez markera oraz rozpoczęcie gry określony zostaje na maksymalnie 5 minut od momentu wywołania,

f) Marker pobiera ze stolika kartę spotkania, a po rozegraniu meczu wypełnia ją w obecności obydwu zawodników i przekazuje organizatorowi – za poprawność jej wypełnienia odpowiada marker,

g) Markerzy/sędziowie typowani są przez organizatora z uwzględnieniem równomiernego podziału konieczności markerowania na wszystkich grających,

h) Obowiązujący system rozgrywek to BO6, możliwe wyniki to: 0-4, 1-4, 2-4, 3-3, 4-2, 4-1, 4-0,

i) Mecz rozpoczyna marker, wskazując wg karty meczowej zawodnika rozpoczynającego mecz- czyli zawodnika rozpisanego na pozycji 1- gospodarz, natomiast każde kolejne legi rozpoczynane są naprzemiennie,

j) Na karcie meczowej marker zobowiązany jest zaznaczyć niezbędne dane określające mecz:

– nr lotki dla każdego lega (poniżej 18., gdy powyżej – zaznacza tylko wygrany leg),

– ilość „maxów” – 180 pkt,

– wysokie kończenie > 120 pkt lub 100 pkt dla II ligi

Powyższe statystyki tworzą ranking osiągnięć indywidualnych, gdzie zwycięzca/zwycięzcy każdej z kategorii są nagradzani, dodatkowo z w/w rankingów zawodnikowi z największą sumą osiągnięć indywidualnych zostanie przyznany tytuł MVP odpowiednio dla I i II ligi.

k) Za każdy wgrany mecz zawodnik otrzymuje 2 pkt do tabeli rozgrywek, za zremisowany 1 pkt, liczone są również legi zdobyte i stracone w każdym meczu,

l) W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie sezonu lub wyrzucenia w związku z 6 walkowerami:

– jeśli rozegrał minimum połowę swoich spotkań w sezonie- wyniki z tej części zostają w tabeli, pozostałe mecze sezonu sklasyfikowane będą jako 0-0 (nierozegrane)

– jeśli zawodnik rozegrał mniej niż połowę swoich spotkań w sezonie- wszystkie mecze zostają skalsyfikowane jako 0-0 (nierozegrane)

m) Mecze odłożone/ zaległe:

– wszystkie mecze zaległe muszą zostać rozegrane do rozpoczęcia sesji nr 10,

– sesja 10 jest obowiązkowa – nie ma możliwości przełożenia tych spotkań,

– obowiązek ustalenia terminu i rozegrania meczu zaległego ciąży na zawodniku przekładającym spotkanie

– w razie problemów z wyznaczeniem terminu spotkania zaległego pomiędzy zawodnikiem przekładającym mecz a jego oponentem termin zostanie określony przez organizatora i jest to termin ostateczny, w przypadku niestawienia się któregokolwiek z zawodników nieobecny zostaje ukarany walkowerem (0-4)

– w razie wyznaczenia terminu rozegrania spotkania zaległego na kolejną sesję a w przypadku przełożenia / zgłoszenia nieobecności przez jednego z zawodników skutkuje automatycznym przełożeniem tego spotkania na sesję gdzie obydwoje będą obecni, godzinę rozegrania wyznaczy organizator

– organizator dopuszcza rozgrywanie spotkań awansem

Par. 4 KARY I UPOMNIENIA

 1. Uczestnicy rozgrywek SL zobowiązani są do zachowania kulturalnego, obowiązującego w miejscu publicznym oraz do zachowania fair play w stosunku do przeciwnika.
 2. Niniejszy regulamin przewiduje dwa rodzaje kar porządkowych:
 • Upomnienie I – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika (żółta kartka),
 • Upomnienie II – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika oraz odjęciem punktu w tabeli rozgrywek,
 • Upomnienie III – równoznaczne z wyrzuceniem zawodnika z uczestnictwa w rozgrywkach SuperLIGI.

3. Katalog zachowań skutkujących upomnieniami:

 • dokonanie celowego i udowodnionego oszustwa podczas rozgrywek SuperLIGI, w tym celowego oszustwa w karcie spotkania,
 • niesportowe zachowanie, tj. umyślne zakłócanie przebiegu meczu uniemożliwiające koncentrację na grze innym graczom – zarówno przeciwnikowi, jak i rozgrywającym pojedynki na innych tarczach,
 • nierozegranie pojedynku, lub niebycie w stanie, aby go rozegrać, do którego zawodnik został wywołany (np. w wyniku „przedawkowania” alkoholu, niestawienia się w przeciągu regulaminowych 5 minut, opuszczenia lokalu),
 • głośne wykłócanie się, rzucanie wyzwisk, grożenie, próby rękoczynów, zdejmowanie elementów stroju obowiązującego podczas trwania zawodów, rzucanie lotkami w sposób zagrażający innym współuczestnikom, uderzanie z siłą, kopanie w sprzęty znajdujące się w lokalu i jego otoczeniu oraz złamanie w inny sposób ogólnie przyjętych zasad zachowania

Organizator ma również prawo podejmować decyzje o nałożeniu kar finansowych (nie tylko kar w wymiarze dyscyplinarnym). Za zniszczenie, uszkodzenie tarczy do gry oraz innych sprzętów znajdujących się w miejscu rozgrywania zawodów oraz jego otoczeniu zostaje nałożona kara finansowa do wysokości powstałych strat, kosztów naprawy itd. Niezapłacenie ww. szkód skutkuje wykluczeniem z dalszych rozgrywek. Zawodnik zdyskwalifikowany nie powinien przebywać przez okres dyskwalifikacji w miejscu (lokalu) rozgrywania zawodów.

4. Nierozegranie spotkania w wyznaczonym terminie skutkuje walkowerem, czyli wynikiem 0-4 w legach.

5. Uzyskanie 6 walkowerów skutkuje usunięciem z ligi. Wyniki uzyskane do momentu usunięcia liczone wg 10.l

Par. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator pozostawia interpretację oraz kwestie nieujęte regulaminem w swojej gestii.
 2. Wszelkie reklamacje publikowanych wyników, osiągnięć prosimy składać poprzez kontakt mailowy na adres: tom.kozlowski@op.pl
 3. Administratorem strony slaskisteel.pl jest organizator.